حساب کاربری

برای استفاده از خدمات این سایت لازم است حساب کاربری ایجاد شود. مشخصه هر حساب کاربری شماره همراهی است که هنگام ثبت نام وارد می شود. بنابراین با یک شماره همراه نمی توانید دو یا چند حساب کاربری ایجاد کنید.

ورود و ثبت نام در یک فرم واحد انجام می شود. در صورتی که شماره همراه شما در سامانه ثبت شده باشد ورود با رمز عبور انجام می شود و در صورتی که شماره همراه وارد شده جدید باشد فرم احراز هویت پیامکی و تعیین رمز عبور ظاهر می گردد. در زیر لینک صفحات مربوط به ورود، عضویت و فراموشی رمز عبور را می توانید مشاهده نمایید که توضیحات بیشتری را دارا هستند.